Takashi Kamiya

Takashi Kamiya

Tokyo, Japan / Leave me alone. I know what I'm doing. (Kimi Raikkonen, 2012)